Základná odborná príprava, Aktualizačná odborná príprava a Oboznámenie

Základná odborná príprava a Aktualizačná odborná príprava

§14 ods.2 vyhl. 147/2013 - Fyzická osoba môže vykonávať práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky len na základe platného preukazu na prácu vo výške vykonávanú špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou.

§16 zák. 124/2006

ods.1 - Fyzická osoba môže vykonávať určité pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie BOZP len na základe platného preukazu alebo platného osvedčenia.

ods.6 - Fyzická osoba, ktorá má preukaz, je povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci do piatich rokov odo dňa vydania preukazu - Základnej odbornej prípravy, alebo predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky.

ods.8 - Fyzická osoba, ktorá má preukaz, je povinná do piatich rokov odo dňa jeho vydania - Základnej odbornej prípravy, alebo odo dňa predchádzajúcej Aktualizačnej odbornej prípravy absolvovať ďalšiu Aktualizačnú odbornú prípravu.

ods.11 - Preukaz stráca platnosť ak sa fyzická osoba nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci podľa ods.6, alebo neabsolvovala Aktualizačnú odbornú prípravu podľa ods.8.

Oboznámenie

§3 vyhl. 147/2013

ods.1 - Oboznamovanie podľa §7 zák. 124/2006 osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o práce vykonávané vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy, z pohyblivej pracovnej plošiny, z rebríka vo výške nad 5 m.

ods.2 - Obsahom oboznamovania je aj výber a praktické používanie vhodného osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu.

§7 zák. 124/2006

ods.1 - Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP a overovať ich znalosti.

ods.7 - Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a Aktualizačnú odbornú prípravu podľa §16 zák. 124/2006.